Marijampolės  visuomeninių organizacijų sąjunga

Click here to edit subtitle

Šioje svetainėje pristatome naują Marijampolės nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvą – Sąjungą už teisinę ateitį, tikrą demokratiją, iniciatyvią bendruomenę, skirtą visuomenės labui. 

 

Marijampolės visuomeninių organizacijų sąjunga (Toliau – MVOS) įregistruota 2001m. vasario mėn. 26 d. Marijampolės registrų centre. MVOS – pelno nesiekianti visuomeninių organizacijų savarankiška sąjunga, turinti juridinio asmens teises. Idėja suburti šią organizaciją gimė 2001 m. seminaro metu tema: „Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas“, kurį finansavo Baltijos-Amerikos partnerystės fondas. Jo metu išryškėjo ne tik pagrindiniai trūkumai tarp Marijampolės NVO: bendradarbiavimo, vieni apie kitus žinių, pasitikėjimo stoka, bet išaiškėjo NVO ir Marijampolės savivaldos atstovų nesusikalbėjimo priežastys, filantropijos tradicijų nebuvimas, informacijos bei NVO atstovavimo visuomenei, stoka. Jau šio susitikimo metu, kuriame dalyvavo ir Informacinio centro vadovas p. V. Ilgius, buvo suformuluota misija ir pagrindiniai tikslai. Į steigiamąjį susirinkimą atvyko apie 30 organizacijų, kurios apsvarstė įstatus, išrinko valdybą ir būstinę. 


Kviečiame prisijungti visas Marijampolės  nevyriausybines organizacijas, kurios pritaria Sąjungos misijai,  tikslams ir norėtų savo palaikančiuoju balsu ar praktine veikla prisidėti prie jų įgyvendinimo.

Organizacijos misija

Stiprinti:

  • Marijampolės visuomeninio sektoriaus interesų  atstovavimą visuose lygiuose,    
  • partnerystę tarp trijų sektorių,  
  • filantropinę veiklą, regione, įvaizdį viduje ir išorėje.
  • būti aktyviais piliečiais priimant bendruomenei naudingus sprendimus ir aktyvinti šiai veiklai, gyventojus.

Kas tai?

  1. Nevyriausybines organizacijas sudaro asmenų grupės, gera valia trokštančios pakeisti pasaulį;
  2. Kai žmonės dalyvauja organizuotuose veiksmuose, stiprėja jų galia bei demokratija;
  3. Įvairi bendradarbiavimo stoka dažniausia atsiranda dėl to, kad pusės nepažįsta viena kitos ir kiekvienos siekimų;
  4. Trokšta kurti aplinką kitiems ir save aplinkoje.


Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje, kuriai 1992 metų spalio mėnesį vieningai pritarė piliečių referendumas, kviečiama kurti "atvirą, teisinę, pilietinę visuomenę". Lietuvos nevyriausybinių organizacijų veikla skirta visuomenės labui, jos stengiasi didinti visuomenės sąmoningumą ir neabejingumą svarbioms problemoms. Taigi, NVO mažina visuomenės susipriešinimą bei  didina socialinę integraciją. Nevyriausybinės organizacijos taip pat gali įnešti nemažą indėlį informuodamos visuomenę, formuodamos socialinių paslaugų tinklą, skatindamos vyriausybės veiksmų skaidrumą ir keldamos visuomenės sąmoningumo lygį.

Tačiau NVO sektorius Lietuvoje, iš dalies dėl ilgai trukusios tarybinės okupacijos, dar neturi visų sąlygų aukščiau apibrėžtiems svarbiems vaidmenims atlikti.

Įstatai

Marijampolės visuomeninių
organizacijų sąjunga       

                                                                                ĮSTATAI

                                                                             2001. 01. 27
                                                                             Marijampolė     
                                                                                                      
1. BENDROJI DALIS

1.1.Marijampolės visuomeninių organizacijų Sąjunga, (toliau – VO Sąjunga) vienija
Marijampolės savivaldybės teritorijoje veikiančias organizacijas dirbančias bendruomenės         žmonių gerovei, rūpinasi įvairių poreikių ir sluoksnių gyventojais.
 1.2. Savo veikloje VO Sąjunga vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Visuomeninių organizacijų ir kitais įstatymais bei šiaias įstatais.
1.3. VO Sąjunga yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą, banko sąskaitas ir simboliką.
1.4. VO Sąjunga veikia Marijampolės savivaldybės teritorijoje.
1.5. VO Sąjungos buveinė – Kęstučio g. 3-12, 4520 Marijampolė, Tel. 59525

 2. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR TEISĖS
2.1. VO, dirbančių su bendruomenės žmonėmis, Sąjungos veiklos tikslai ir uždaviniai yra šie:
   2.1.1 skatinti VO,dirbančių Marijampolės savivaldybėje, bendradarbiavimą, padėti keistis informacija;
   2.1.2 atstovauti Marijampolės VO interesus, užmezgant ir plėtojant santykius įvairiose bendradarbiavimo srityse su vietos valdžios institucijomis, pramininkais bei verslininkais;
   2.1.3 rengti aiškias VO sektoriaus pozicijos formulupotes diskutuojamais klausimais derybose su vietos valdžia, pramininkais ir verslininkais;
   2.1.4 pasiekti, kad VO bendradarbiavimas su vietos valdžia būtų reglamentuotas teisiniu aspektu, susitarimo pasirašymu su Marijampolės savivaldybe dėl Sąjungos įpareigoto atstovo dalyvauti Tarybos ar Valdybos posėdžiuose sprendžiančiuose aktualius bendruomenės klasuimus. Dalyvauti patariamojo balso teise. Pagalba ir aktyvus Sąjungos narių dalyvavimas formuojant naujas teisines nuostatas pilietinės visuomenės sukūrimui.
   2.1.5 remti ir ugdyti talentingus VO lyderius, ateityje įsijungti į politines valdžios struktūras;
   2.1.6 kurti pozityvų VO įvaizdį, būti aktyviais tarpininkais tarp valdžios struktūrų ir plačiosios visuomenės, o taip pat bendradarbiaujant su žiniasklaida;
   2.1.7 padėti užmegzti bendradarbiavimo kontaktus su užsienio partneriais, reikalui esant, teikti rekomendacijas bendriems projektams vykdyti.
2.2. Sąjunga siekia aukščiau išvardintų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, bendradarbiaudama su Marijampolės valdžios institucijomis, verslo atstovais, su kitomis organizacijomis ir suinteresuotomis institucijomis bei piliečių grupėmis, kurios irgi siekia panašių tikslų.
2.3. Sąjunga siekia ne dubliuoti ar perimti, o papildyti ir stiprinti kitų VO ar jų interesus ginančių organizacijų veiklą.
2.4. VO, dirbančiais su bendruomenės žmonėmis, Sąjungos vadovai gali kalbėti ar veikti VO Sąjungai priklausančių organizacijų vardu.
2.5. Sąjunga yra laisvanoriškas visuomeniniųorganizacijų susivienijimas, susibūręs atstovauti bendriems ne pelno sektoriaus interesams. Pirmiausia VO atstovavimo, finansavimo ir teisinias klausimais.
2.6. Sąjungos misija – pasiekti, kad vienintelė valdžia, atsižvelgdama į vietinius prioritetus, lygiaverčiais partneriais laikytų vietos visuomenines organizacijas. Stiprinti Marijampolės savivaldybėje pilietinę iniciatyvą bei socialinį teisingumą.
2.7. Įgyvendindama numatytus tiklsus ir uždavinius, VO sąjunga turi teisę:
       2.7.1 nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propoguoti organizacijos tikslus ir uždavinius;
       2.7.2 steigti visuomeninias informavimo priemones, užsiimti leidyba;
       2.7.3 organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius, beginklius susirinkimus ir masinius renginius;
       2.7.4 pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
       2.7.5 samdyti asmenis numatytai veiklai;
       2.7.6 gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų,   fondų ar asmenų;
       2.7.8 įsteigti fondus.
2.8. Visuomeninės organizacijos įstatymų nustatyta tvarka gali ir kitokia jų įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.

3. NARYSTĖ IR ATSTOVAVIMAS
3.1. Sąjungos narėmis gali būti visuomeninės organizacijos, veikiančios Marijampolės savivaldybės teritorijoje ir vienijančios įvairių pomėgių bei poreikių aktyvius žmones.
3.2. Organizacija, norinti tapti VO Sąjungos nare, Sąjungos valdybai patiekia narystės prašymą. Sprendimą dėl narystės priima artimiausias Sąjungos narystės posėdis.
3.3. Kiekviena sąjungai priklausanti VO moka 10 Lt. stojamąjį ir 5 Lt. metinį nario mokestį.
3.4. VO Sąjungos narė įgaliojavieną savo atstovą dalyvauti ir atstovauti Sąjungoje tik tai organizacijai.
3.5. Kiekviena organizacija, sąjungos narė, turi teisę savarankiškai deleguoti atšaukti ir pakeisti savo atstovą.
3.6. Astovai turi teisę:
       3.6.1. dalyvauti VO Sąjungos susirinkime, balsuoti visais jame sprendžiamais klausimais;
       3.6.2 gauti visą informaciją apie VO Sąjungos darbą;
       3.6.3 būti renkamiems į bet kurią VO Sąjungos struktūrą;
       3.6.4 patariamojo balso teise dalyvauti NVO Sąjungos valdybos bei komisijų (jei jų bus), kurių nariais jie nėra, posėdžiuose;
       3.6.5 kritikuoti VO Sąjungos darbą, teikti siūlymus jam tobulinti;
       3.6.6 teikti pasiūlymus VO Sąjungos susirinkimui svarstyti;
3.7. Narė turi teisę nedalyvauti VO Sąjungos projektuose.
3.8.  Narė privalo:
        3.8.1 laikytis visų įstatymų;
        3.8.2 būti atstovaujama VO Sąjungos susirinkimuose;
        3.8.3 mokėti narystės mokestį ( jei jis nustatytas).
3.9. Kiekviena organizacija – narė turi teisę atsisakyti narystės.
3.10. Organizacija netenka narystės VO Sąjungoje šiais atvejais:
         3.10.1 pateiktusi VO Sąjungai narystės pasisakymo pareiškimą, pasirašytą organizacijos vadovo;
         3.10.2 nesumokanti narystės mokesčių.
3.10.3 organizacijos atstovui be pateisinamos priežasties, metų bėgyje, nedalyvaus VO Sąjungos veikloje.
3.10.4 organizacijai nustojus egzistuoti.
3.10.5 vykdant nariams veiklą, nesuderinamą su sąjungos veikla.
3.11. Nutarimą dėl narystės nutraukimo priima VO Sąjungos valdybos posėdis, jame dalyvavusių narių balsų dauguma. Visi piniginiai įnašai- negrąžinami.

4. VO SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS.
4.1. VO Sąjungos susirinkimas (toliau- susirinkimas) yra aukščiausias VO Sąjungos valdymo organas.
4.2. Susirinkimo delegatais yra organizacijų atstovai.
4.3. Kiekvienas delegatas susirinkime turi po vieną balsą.
4.4. Susirinkimai pirmininkauja VO Sąjungos valdybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.
4.5. Susirinkimas
4.5.1 tvirtina, keičia bei papildo VO Sąjungos įstatus;
4.5.2. nustato nario mokesčio dydį;
4.5.3. renka VO Sąjungos valdybą ir valdybos pirmininką. Sprendimas teisėtas, jei jis priimtas rinkimuose dalyvavusių narių, balsų dauguma.
4.5.4. VO Sąjungos narių teikimu tvirtina veiklos programas, o taip pat VO Sąjungos sutartis;
4.5.5. priima VO Sąjungos reglamentus;
4.5.6. renka VO Sąjungos revizijos komisiją bei tvirtina jos ataskaitas;
4.5.7. prireikus, sudaro kitas VO Sąjangos komisijas bei reglamentuoja jų veiklą;
4.5.8. svarsto ir sprendžia kitus  šiuose įstatuose numatytus, o taip pat narių bei VO Sąjungos valdybos pateiktus klausimus.
4.5.9. sprendžia Sąjungos veiklos nutraukimo klausimus.
4.6. Planuojamą susirinkimo darbotvarkę iš anksto paruošta VO Sąjungos valdyba. Susirinkimo pradžioje ji perskaitoma ir delegatams siūlant gali būti papildyta.
4.7. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau negu pusė visų narių atstovų.
4.8. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių jame narių balsų dauguma.
4.9. VO Sąjungos  susirinkimo nutarimai įsigalioja nuo priėmimo momento, jei susirinkimas ar įstatymai nenumato kitaip.
4.10. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip du kartus per metus.
4.11. Neeilinį susirinkimą gali sušaukti VO Sąjungos valdyba savo nutarimu, taip pat revizijos komisijos arba ne  mažiau kaip 1/3 tikrųjų narių reikalavimu. Pastaraisiais dviem atvejais VO Sąjungos valdyba privalo suorganizuoti susirinkimą ne vėliau kaip per 14 dienų. Neeilinio susirinkimo darbotvarkę pateikti ne vėliau kaip per 14 dienų. Neeilinio susirinkimo darbotvarkę pasiūlo jo iniciatoriai.
4.12. VO Sąjungos narėms pranešama apie būsimo susirinkimo vietą, laiką ir planuojamą darbotvarkę ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo.
4.13. Neįvykus šaukiamam susirinkimui dėl dalyvių neatvykimo, kitas susirinkimas šaukiams per 14 dienų ir jo priimti sprendimai galioja paprastai balsų daugumai priėmus.

5. VO SĄJUNGOS VALDYBA.
5.1. VO Sąjungos valdyba (toliau – valdyba) vadovauja Sąjungos darbui tarp tarpininkų;
5.2. Valdybą sudaro ne mažiau kaip 5 asmenys, tarp kurių turi būti valdybos pirmininkas bei iždininkas;
5.3. Valdyba tvirtinama 3 metams;
5.4. Valdybos pirmininkas ir nariai gali būti etatiniai darbuotojai;
5.2 Valdyba:
    5.2.1  šaukia Sąjungos susirinkimus;
    5.2.2  ruošia ir teikia klausimus;
    5.2.3  vykdo susirinkimų nutarimus;
    5.2.4  ruošia veiklos programas, projektus ir jų finansines sąmatas;
    5.2.5  kaupia lėšas VO Sąjungos veiklai finansuoti, priima sprendimus dėl turto disponavimo ir panaudojimo;
    5.2.6  turi teisę samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti;
    5.2.7  priima sprendimus dėl narių pašalinimo;
    5.2.8  vykdo kitą veiklą, numatytą šiuose įstatuose ir valdybos darbo reglamente.
5.3 Valdybos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia valdybos pirmininko balsas.
5.4 Valdybos nariai negali būti renkami į revizijos komisiją.
5.5 VO Sąjungos susirinkimas gali pareikšti     nepasitikėjimą valdyba arba atskirais jos nariais, įskaitant pirmininką. Pareiškus nepasitikėjimą valdybos narys atsistatydina.
5.6 Valdyba atsistatydina šiais atvejais:
      5.6.1  susirinkimui pareiškus ja nepasitikėjimą;
      5.6.2  kai susirinkimas surenka daugiau kaip pusę VO Sąjungoje dakyvaujančių organizacijų parašų dėl nepasitikėjimo;
5.7 Valdybos atsistatydinimą tvirtina susirinkimas.
Naują valdybą tvirtinantis susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip prieš mėnesį iki senosios kadencijos pabaigos arba per 14 dienų po jos atsistatydinimo. Senoji valdyba ar senieji jos nariai vykdo savo pareigas tol, kol nebus patvirtinta nauji valdybos nariai.
5.8 Valdybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį.
5.9 Valdybos pirmininkas:
      5.9.1  saugo narių sąrašą, kuris yra laisvai prieinamas kiekvienam VO Sąjungos nariui;
      5.9.2  atstovauja Sąjungą santykiuose su valstybinėmis įstaigomis, bankais, verslo atstovais, fondais, žiniasklaida bei kitomis organizacijomis;
      5.9.3  priima į darbą Sąjungos veiklai vykdyti darbuotojus;
      5.9.4  vadovauja Sąjungos valdybai, kviečia jos posėdžius, sprendžia įvairius darbo klausimus tarp valdybos posėdžių;
     5.9.5  organizuoja veiklą, tvarko organizacinius, ūkinius ir kitus klausimus;
     5.9.6  informuoja valdybą apie savo veiklą;
     5.9.7  ieško finansavimo bei turto įsigijimo šaltinių;
     5.9.8  savo kompetencijos klausimais rašo įsakymus ir kitus dokumentus, kurie registruojami ir laikomi Lietuvos Respublikos raštvedybos nustatyta tvarka.

6. VO SĄJUNGOS REVIZIJOS KOMISIJA
6.1 VO Sąjungos revizijos  komisija (toliau – revizijos komisija) prižiūri Sąjungos ūkinę ir finansinę veiklą, vadovaudamasis šiais įstatais ir susirinkimo priimtu revizijos komisijos darbo reglamentu.
6.2 Revizijos komisijos narius renka susirinkimas 3 metams iš VO Sąjungos narių atstovų. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 asmenys.
6.3 Revizijos komisija išsirenka savo pirmininką.
6.4 Revizijos komisija pateikia VO Sąjungos finansinės buhalterinės veiklos patikrinimo ataskaitą susirinkimui ne rečiau kaip karatą per metus.
6.5 Apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus revizijos komisija privalo pranešti artimiausiame susirinkime ar valdybos posėdyje.
6.6 VO Sąjungos struktūros privalo pateikti revizijos komisijai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
6.7 Susirinkimui pareiškus nepasitikėjimą vienu ar keliais revizijos komisijos nariais, komisijos sudėtis gali būti pakeista.

7. LĖŠOS IR TURTAS
7.1. VO Sąjungos lėšos ir turtas gali būti gaunami iš narystės mokesčių, narių įnašų, leidybinės ir ūkinės veiklos, renginių, fondų paramos, dovanų, o taip pat įgyjami kitais teisėtais būdais.
7.2. Už VO Sąjungos lėšų kaupimą atsakinga valdyba ir valdybos pirmininkas;
7.3. Valdyba turi teisę savarankiškai tikslinti konkrečių projektų dalių įgyvendinimui išleidžiamų lėšų kiekį, nepadidindama visos projekto sąmatos. Apie padarytus patikslinimus pranešama artimiausiame susirinkime.
7.4. VO Sąjungos ūkinę ir finansinę veiklą prižiūri revizijos komisija.

8. VO SĄJUNGOS ĮSTATŲ PAKEITIMAS
8.1. VO Sąjungos įstatai gali būti pakeisti ar papildyti susirinkimo nutarimu, priimtu daugiau kaip pusės dalyvaujančių balsavime narių dauguma.
8.2. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

9.VO SĄJUNGOS VEIKLOS UŽBAIGIMAS
9.1. VO Sąjungos veikla gali pasibaigti:
9.1.1 susirinkimui nutarus reorganizuoti VO Sąjungą, t.y. padalyti ją į kelias naujas organizacoijas ar prisijungti prie kitos visuomeninės organizacijos;
9.1.2 susirinkimui nutarus nutraukti VO Sąjungos veiklą;
9.1.3 kai organizacijoje lieka mažiau kaip dvi narės;
9.1.4 teismo sprendimu.
9.2 susirinkimo sprendimas reorganizuoti  VO Sąjungą ar nutraukti jos veiklą priimamas paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma.
9.3 Padalydamas VO Sąjungą į kelias naujas organizacijas, susirinkimas nustato VO Sąjungos lėšų ir turto paskirstymo naujoms organizacijoms tvarką.
9.4 Nutraukdamas VO Sąjungos veiklą, susirinkimas sudaro likvidavimo komisiją, kuri prižiūri, kad likusios lėšos ir turtas būtų sunaudoti įstatymų numatyta tvarka. Po atsiskaitymo su kreditoriais likęs turtas išdalijamas VO Sąjungos narėms po lygiais.

Marijampolės VO Sąjungos
Valdybos pirmininkė                                                                             A. Blauzdžiūnienė