Marijampolės  visuomeninių organizacijų sąjunga

Click here to edit subtitle

Naudinga informacija:


KONSTITUCIJALR Konstitucija – apibrėžia teises į susibūrimų, pažiūrų laisvę

Žr. str. 25,35,36,45
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=208086&Condition2=


Civilinis kodeksas – apibrėžia viešuosius juridinius asmenis (tame tarpe patenka visos nevyriausybinės organizacijos - 2.34 ir toliau), palikimą labdaros tikslams (5.26), aukas (labdarą ir paramą – 6.476)

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=107687&Condition2=NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS REGLAMENTUOJANTYS PAGRINDINIAI ĮSTATYMAI

Visuomeninių organizacijų įstatymas

Aktuali redakcija I-784 1998.06.11
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=59154&Condition2=


Labdaros ir paramos fondų įstatymas

Aktuali redakcija I-1232 2001.11.15
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=155565&Condition2=


Viešųjų įstaigų įstatymas
Aktuali redakcija I-1428 2000.09.12
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=157531


Asociacijų Įstatymas
Aktuali redakcija I-1231 2001.06.05
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=138756&Condition2=NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ REGISTRUS REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Visuomeninių organizacijų registro nuostatai – reglamentuoja, kokie visuomeninių organizacijų duomenys ir kaip kaupiami VO registre - aktuali redakcija nuo 2002 09 05
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=182208&Condition2=


Vyriausybės nutarimas „Dėl Labdaros organizacijų, labdaros ir paramos fondų registro nuostatų patvirtinimo“ – reglamentuoja, kokie labdaros ir paramos fondų duomenys ir kaip kaupiami registre - aktuali redakcija nuo 2003 03 03
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=206698&Condition2=


Laikinoji viešųjų įstaigų ir asociacijų registravimo tvarka – nurodo, kas ir kaip registruoja viešąsias įstaigas ir asociacijas
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=206351&Condition2=LABDARA IR PARAMA

Labdaros ir paramos įstatymas
Aktuali redakcija nuo 2003 04 22
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=210131&Condition2


Dėl paramos teikėjų ir paramos gavėjų metinių ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų
Įsakymas 289 2002.09.23 Valstybės žinios,2002, Nr. 94-4051
Plačiau skaitykite
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=187152&Condition2=paramos


Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklės
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=209183&Condition2 (taisyklės),
http://www.vmi.lt/formos/pildomos_formos/FR0477p.doc (teikėjo pildoma forma),
http://www.vmi.lt/formos/pildomos_formos/FR0478p.doc (gavėjo pildoma forma).


Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu atvejai ir tvarka
Nutarimas 869 2002.06.12 Valstybės žinios,2002, Nr. 60-2432
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=168581&Condition2=


Dėl produktų, kurių vartojimo terminas pasibaigęs, teikimo labdarai tvarkos patvirtinimo
Įsakymas 62 2002.01.31 Valstybės žinios,2002, Nr. 14-543
Plačiau skaitykite
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=160004&Condition2NE PELNO ORGANIZACIJOMS TAIKOMOS MOKESČIŲ LENGVATOS

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas – nustato teisę pervesti iki 2 proc. savo pasirinktiems paramos gavėjams (34 str.), teigia, kad gaunama labdara neapmokestinama (17 str.)
Aktuali nuo 2003 04 22
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=210377&Condition2=


Dėl iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, tvarkos patvirtinimo
Finansų ministrės sakymas Nr.305 2002.09.25
Įsigalioja nuo 2003.01.01
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=187457&Condition2=2_procentų


Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo
Įsigalioja nuo 2003 02 15
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=205218&Condition2=
http://www.vmi.lt/formos/pildomos_formos/FR0512p1.doc (FR0512 forma be papildomo lapo)
http://www.vmi.lt/formos/pildomos_formos/FR0512p2.doc (papildomas lapas)


Dėl piniginių kompensacijų normų nustatymo – nustato, kad ne pelno subjektų renginių dalyvių išlaidų kompensacijos neapmokestinamos pajamų mokesčiu (tebegalioja, bet netrukus bus priimtas naujas nutarimas)
Nutarimas 469 2000.04.26
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=99717&Condition2=


Pelno mokesčio įstatymas – nustato pelno mokesčio lengvatas paramos teikėjams ir gavėjams (žr.str. 3,12,17,28,29,31,51,58)
Įstatymas IX-675 2001.12.20, aktuali redakcija nuo 2002 12 05
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=198165&Condition2=


Ne pelno subjektų sąrašas, nurodantis, kokie tiksliai NPS neapmokestinami pelno mokesčiu (VMI prie FM raštas 2002-02-13 Nr. 08-2-02-1160)
http://comments.vmi.lt/pdbw.nsf/isaiskinimai/1FA82D1EE608601742256B64004370C7


Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas - (žr.str. 5,24,50) - aktuali redakcija 2003 04 22
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=210378&Condition2=PVM


Dėl PVM lengvatų prekėms ir paslaugoms, įsigyjamoms iš techninės pagalbos lėšų, taip pat lėšų, gautų pagal tarptautinę sutartį, valstybės vardu gautų paskolų lėšų arba biudžetinėms įstaigoms su valstybės garantija suteiktų paskolų lėšų taikymo tvarkos patvirtinimo
FM įsakymas 186 2002 06 21 Įsigalioja nuo 2002 07 01
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=170043, taip pat žr. http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=197392&Condition2= (2002 12 19 pakeitimas) ir http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=203275&Condition2= (2003 01 30 pakeitimas)


Dėl PVM įstatymo įgyvendinimo - PVM įstatymo 5 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygos ir apribojimai nustato, kokiais atvejais PVM mokėtojas, neatlygintinai perdavęs ar sunaudojęs prekes, kurių (o jeigu jos pasigamintos – kurioms pasigaminti sunaudotų kitų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą, neprivalo už šias prekes apskaičiuoti ir mokėti pardavimo PVM, taip pat tikslinti PVM atskaitos, kadangi prekės laikomos perduotomis ar sunaudotomis kaip nedidelės vertės dovanos (žr. skyrių III. Labdara ir parama)
Įsigalioja nuo 2002 07 01
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=168547&Condition2=


Muitų tarifų įstatymas - (žr.str. 6)
Aktuali redakcija 2000.07.11
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=170811&Condition2=


Dėl prekių eksporto ir importo reguliavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos – nustato muitų lengvatas paramos dalykams (žr. 2.7; 2.7.3; 2.7.3.1-4) Aktuali redakcija nuo 2002 12 17
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=197780&Condition2=


Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas – nurodo, kad mokesčiu neapmokestinamas kai kurių ne pelno subjektų turtas (žr.str. 5)
Aktuali redakcija 2001 07 10
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=145259&Condition2=


Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas – nustato, kad ne pelno subjektų pajamos kelių mokesti neimamas (str. 4), aktuali redakcija nuo 2002 04 09
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=165163&Condition2=SAVANORIŠKAS DARBAS

Darbo kodeksas – nurodo, kad savanoriški darbai nelaikomi nelegaliu darbu (žiūrėkite 98 straipsnį)
Įsigaliojo nuo 2003 01 01
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=169334&Condition2=savanoriški_
darbai,_organizuojami_Lietuvos_Respublikos_Vyriausybės_nustatyta_tvarka


Dėl savanoriškų darbų organizavimo tvarkos patvirtinimo
Nutarimas 1511 2001.12.13
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=156290&Condition2= (bei nedideli pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2003.12.31 http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=205116&Condition2=)


Dėl Savanorišką darbą atliekančių asmenų išlaidų kompensavimo tvarkos patvirtinimo
Nutarimas 732 2002.05.24 Valstybės žinios,2002, Nr. 53-2077
Plačiau skaitykite
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=167339&Condition2=APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

Buhalterinės apskaitos įstatymas – nustato, kad Vyriausybei pavesta patvirtinti atskirą ne pelno subjektų apskaitos tvarką (žr. 1 str.)
Aktuali nuo 2002 12 10
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=198631&Condition2=


Dėl dotacijų ir subsidijų finansinės apskaitos tvarkos patvirtinimo
Įsakymas 65 1999.03.16
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=76485&Condition2=


Dėl lėšų, surinktų iš profesinių sąjungų, draugijų, kitų visuomeninių organizacijų ir politinių partijų fizinių asmenų nario mokesčio, apskaitos taisyklių
Raštas 36N 1995.06.30
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=18775&Condition2=


Dėl ne pelno organizacijos ūkinės-finansinės veiklos metinės statistinės ataskaitos patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2002 12 24
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=198821&Condition2=

Taip pat žr. skirsnį Labdara ir parama

 

Diskutuojama, ar dera nevyriausybinėmis organizacijomis vadinti kitas ne pelno organizacijas - profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas, butų savininkų ir sodininkų bendrijas bei pan. Tikrai NVO nėra laikomos politinėmis partijomis ir organizacijomis.


Naudingos nuorodos:

Informacija šiandieninio ritmo kasdienybėje - viena svarbiausių išlikimo sąlygų, tačiau svarbu informaciją ne tik laiku gauti, svarbu mokėti ja teisingai pasinaudoti...

 

ČIA RASITE DAUG NAUDINGOS INFORMACIJOS STIPRINANT BEI GERINANT ORGANIZACIJOS VEIKLĄ, FINANSAVIMO ŠALTINIŲ AR GERŲ ŽINIŲ.

SĖKMĖS KLAIDŽIOJANT NESIBAIGIANČIAIS LABIRINTAIS.

 

www.lrs.lt - Lietuvos Respublikos Seimas;

www.president.lt - Lietuvos Respublikos Prezidentūra;

www.lrvk.lt - Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

www.kontrole.lt - Valstybės Kontrolė;

www.lrkt.lt - Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas;

www.marijampole.lt - Marijampolės savivaldybė;

www.nisc.lt - Nevyriausybinių organizacijų paramos , informacijos centras Vilniuje;

www.knopc.lt - Kauno nevyriausybinių organizacijų paramos centras;

www.svv.lt - Lietuvos smulkaus ir vidutinioverslo plėtros agentūra;

www.esparama.lt - Europos sąjungos Parama Lietuvai;

www.undp.lt - Jungtinių Tautų fondas Lietuvoje;

www.usembassy.lt - Jungtinių tautų Informacinis centras Lietuvoje;

www.lygus.lt - Lietuvos moterų informacinis centras;

www.nmr.lt - Šiaurės Ministrų Tarybos Informacinis biuras Lietuvoje;

www.kam.lt - Krašto apsaugos ministerija;

www.osf.lt - Atviros Lietuvos fondas;

www.phare.lt - PHARE 2001;

www.vmi.lt - Valstybinė mokesčių inspekcija;

www.bendruomenes.lt - fondai bendruomenėms;

www.ivpk.lt - Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

www.euro.lt - Europos Komitetas prie Lietuvos respublikos Vyriausybės;

www.lpsk.lt - Lietuvos profesinių Sąjungų Konfederacija;

www.bukstipri.lt - Moterims, patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje;

 


NACIONALINIŲ NVO INFORMACINIŲ CENTRŲ VAIDMENĮ ATLIEKANTYS CENTRAI


www.ngo.bg - Bulgarija;

www.ngo.ee - Estija;

www.niok.hu - Vengrija;

www.mcms.org.mk - Makedonija;

www.saia.sk - Slovakija;